Activision với những tiết lộ đầu tiên về Tony Hawk: Tính năng chia nhỏ màn hình