LMHT gặp 1 đống lỗi dị: Galio Q phát chết luôn, Jhin bắn cả chùm 4 viên cùng lúc