Liên Quân Mobile: Tứ Đại Thế Lực được nhận diện rất rõ ràng ở “Background” mới