Doanh thu tụt giảm, Call of Duty: Black Ops 4 còn lâu mới đủ trình soán ngôi PUBG