Call of Duty: Black Ops 4 ‘manh nha’ xâm chiếm quán net Việt, song còn lâu mới bằng PUBG